Felügyeleti állásfoglalás a BEVA részére fizetendő díjjal kapcsolatban 2017. január 11.

Az MNB álláspontja szerint, az ügyfelek számlavezetési díj fizetésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása miatt a számlavezető által megszüntetett értékpapírszámláról a számlavezető által vezetett gyűjtőszámlára áthelyezett értékpapír-állományt a Befektető-védelmi Alap (Alap) részére fizetendő éves díjalap meghatározásakor nem kell figyelembe venni.

A Tpt. 222. § (3) bekezdése értelmében az Alap tagja által fizetendő éves díj alapja a tárgyévet megelőző naptári évben az Alap kártalanítási kötelezettsége alá tartozó befektetők tulajdonát képező, az Alap tagjának kezelésében lévő pénz és értékpapír. Az MNB jogszabály-értelmezése szerint a kezelési tevékenységnek a számlavezető és a számlatulajdonos megállapodása alapján kell fennállnia, tekintve, hogy az Alap kártalanítási kötelezettsége alapvetően befektetési tevékenységre vonatkozó szerződéses viszonyokat véd.

A számlavezetési díj fizetésének elmulasztása esetén ugyanakkor a számlavezetőt a gyűjtőszámlára áthelyezett értékpapír-állomány tekintetében kizárólag jogszabályi alapú őrzési kötelezettség terheli. Erre tekintettel az Alapnak fizetendő éves díjalap számításakor a Társaság által felmondott értékpapírszámla-szerződések gyűjtőszámlára áthelyezett egyenlege nem minősül a Társaság kezelésében lévő értékpapírnak.

Az MNB szerint ezt a következtetést támasztja alá az is, hogy a számlavezető őrzési kötelezettségének fennállása alatt a számlavezetőnek szünetel a tulajdonosi megfeleltetési kötelezettsége a jogosult adatainak átadása tekintetében, valamint tulajdonosi igazolás kiállítására sem kötelezhető.
Vissza a hírekhez